Regulamin sklepu internetowego

Data aktualizacji: 2022-04-27

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.magictrip.pl
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.magictrip.pl (zwany dalej: Sklep internetowy Magic Trip), jest prowadzony przez Mr Mopper Krzysztof Kubera, NIP: 7792351982 , REGON: 363309176 (zwaną dalej „Mr Mopper”) z siedzibą przy ul. Jawornickiej 8/03, 60-161 w Poznaniu, wpisanego  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki. .
 3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
  1) adres pocztowy: ul. Jawornicka 8/03, 60-161 Poznań ;
  2) adres poczty elektronicznej: sklep@magictrip.pl
 4. Regulamin sklepu internetowego Magic Trip umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.magictrip.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

§ 2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

 1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
 2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 3. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Usługodawca/Sprzedawca – Mr Mopper Krzysztof Kubera 7792351982 , REGON: 363309176
 5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.magictrip.pl przez Mr Mopper Krzysztof Kubera
 6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),
 7. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,
 8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),
 9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług za pośrednictwem sklepu internetowego.
 11. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
 2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Magic Trip, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym Magic Trip kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Magic Trip konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 5. Niedozwolone jest przesyłanie treści o charakterze bezprawnym w czasie korzystania ze sklepu internetowego Magic Trip
 6. Kupujący zobowiązuje się do precyzyjnego respektowania zaleceń i do nieużytkowania produktów dostępnych w sklepie internetowym Magic Trip sprzecznie z opisem.
 7. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Magic Trip konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.
 8. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.
 9. Strona Sklepu internetowego Magic Trip posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.
 10. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza również akceptację polityki prywatności umieszczonej w sklepie internetowym Magic Trip.

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Zamówienia w sklepie internetowym Magic Trip można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.
 2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
 3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.  W przypadku nieotrzymania wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia drogą mailową należy skontaktować się ze sklepem Magic Trip za pomocą formularza kontaktowego w celu wyjaśnienia sytuacji.
 4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 2.
 5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym Magic Trip jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 6. Ze względu na specyfikę produktu, zamówienia mogą być wysyłane od poniedziałku do czwartku.

§ 5 Produkty

 1. Produkty oferowane w sklepie internetowym Magic Trip są opisane na poszczególnych podstronach sklepu.
 2. Usługi oferowane przez Sprzedającego ograniczają się do dostarczania produktów Kupującemu. Charakter produktów dostępnych w sklepie internetowym Magic Trip ma formę czysto hobbystyczną oraz trzeba korzystać z nich według przeznaczenia.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty nieprawidłowego lub sprzecznego z prawem użycia produktów.
 4. Klient zobowiązany jest do utylizacji i zniszczenia zakupionych produktów z kategorii GrowKit oraz Zarodniki w ciągu 72 godzin od zakupu.
 5. Sprzedawca nie udziela żadnych informacji odnośnie hodowli produktu.
 6. Wymogiem do zrealizowania zamówienia jest akceptacja Regulaminu.

§ 6 Sposób płatności i termin płatności

 1. W sklepie Magic Trip istnieje możliwość płatności za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych oraz płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego.
 2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu Magic Trip zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  Dane do przelewu tradycyjnego:
  Mr Mopper Krzysztof Kubera
  numer konta: 24114020040000320276004215
  w tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia
 3. Sklep internetowy Magic Trip umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem
  następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych:
  - paypal
  - Cashbill
  dodatkowo
  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§ 7 Dostawa

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.
 2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych Magic Trip i wynosi 48 godzin. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Ze względu na charakter produktu, wysyłane są one od poniedziałku do czwartku aby zminimalizować czas w których przesyłka znajduje się poza warunkami chłodniczymi.
  Podobne przerwy w dostawie mogą wystąpić również w przypadku przerw urlopowych i świątecznych o których informujemy na stronie internetowej w formularzu zamówienia. Klient składając zamówienie akceptuje późniejszy czas dostawy w przypadku wyżej wymienionych przerw.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:
  - Kurier InPost
  - InPost Paczkomaty
  - odbiór osobisty przez Klienta pod adresem: ul. Jawornicka 8, Poznań po wcześniejszym umówieniu godziny i daty odbioru.
 4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.
 5. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
 6. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.
 7. W sytuacji w której Klient nie odbierze towaru i przesyłka wróci do sklepu internetowego Magic Trip, Klient będzie zobligowany do ponownego opłacenia kosztów zwrotu i wysłki. W takiej sytuacji, do Klienta zostanie wysłana ponownie dokładnie ta sama przesyłka a Sklep Magic Trip nie odpowiada za stan produktów które muszą być przechowywane w warunkach chłodniczych.
 8. Koszty dostawy:
  Inpost Kurier - 16,99 zł brutto
  Inpost Paczkomaty 24/7 -  11,99 zł brutto
  Dla zamówień powyżej 400,00 zł brutto wysyłka jest darmowa.

§ 8 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedający objaśnia Kupującemu, iż zawartość umieszczona w sklepie internetowym Magic Trip objęte są ochroną prawa autorskiego.
 2. Prawa Autorskie majątkowe i osobiste względem produktów oraz treści rozpowszechnianych poprzez sklep internetowy Magic Trip są własnością Sprzedawcy.
 3. Bezprawna dystrybucja treści lub materiałów wspomnianych powyżej, może pociągnąć do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

§ 9 Odstąpienie do umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: Mr Mopper Krzysztof Kubera, ul. Ziębicka 15/2, 60-164 Poznań ; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy sklep@magictrip.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do produktów przygotowywanych na specjalne zamówienie Konsumenta.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje na produkty w kategorii Grow Kity oraz Zarodniki (https://magictrip.pl/grow-kity, https://magictrip.pl/zarodniki )  ze względu na charakter produktu (szybkopsujący się produkt).  Art 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 5. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
  W przypadku skorzystania z formy przesyłki Inpost można skorzystać z funkcji szybkich zwrotów w aplikacji mobilnej Inpost lub przy pomocy poniższego linka:
  https://szybkiezwroty.pl/MagicTrip
 6. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
 7. Jeśli postanowiłeś odstąpić od umowy bez podania przyczyny, ponosisz koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) nam produktu.
 8. Jeśli przy składaniu zamówienia wybrałeś / wybierasz inny sposób dostarczenia produktów niż ten najtańszy oferowany w naszym sklepie Magic Trip to zwracamy Ci koszty tylko tego najtańszego sposobu dostarczenia przesyłki.
 9. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 10. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
 11. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 13. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 14. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta,
 15. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§10 Reklamacje i gwarancja

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta za niezgodność Towaru z umową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres: Mr Mopper Krzysztof Kubera, ul. Jawornicka 8/03, 60-161 Poznań lub poprzez e-mail na adres sklep@magictrip.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.
 4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  - http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  - http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  - http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 6. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  - Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).
  - Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  - Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.
 7. Gwarancja:
  - Niektóre produkty oferowane w sklepie (np wagi elektroniczne) posiadają gwarancję obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  - Szczegółowe informacje dot. gwarancji znajdują się na stronie poszczególnych produktów
  - Okres gwarancji różni się w zależności od produktu i wynosi od 1 roku do 2 lat.
  - Okres gwarancji jest liczony od dnia dostarczenia produktu do Klienta.
  - Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna lub dowód zakupu.
  Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.
 8. Gdy działasz jako przedsiębiorca, wspólnie decydujemy, że nasza odpowiedzialność wynikająca z rękojmi (zgodność towaru z umową) zostaje wyłączona. Przede wszystkim, zgadzamy się, że nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie ukryte wady produktu jako sprzedawca. Niniejszy warunek nie obejmuje zakupów dokonanych jako osoba prywatna (par 10 ust 1).

§11 Zasady publikowania opinii

 1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.
 2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
 3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym Magic Trip.
 4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia, czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd.

§ 12 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego Magic Trip, dostępnego na stronie www.magictrip.pl.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.
 2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego ABC zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.magictrip.pl
 6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-03-2022
Załącznik nr 1 do Regulaminu.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Adresat:

[Adres Sprzedawcy]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*).

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

Adres konsumenta (-ów)

Podpis konsumenta (-ów)

[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

Data      

(*) niepotrzebne skreślić

Korzystanie z naszego sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności

Porównaj (0 produkty) Moja lista życzeń (0 produkty) Skontaktuj się z nami
Please login first
Please login first

Koszyk

Nie ma produktów w koszyku